Praviĺna!

Pravily pastanoŭki praciažnika §61

 1. Praciažnik stavicca pamiž dziejnikam i vykaźnikam: kali abodva haloŭnyja člieny skaza vyražany nazoŭnikam u nazoŭnym sklonie i pry vykaźniku adsutničaje dziejasloŭ-źviazka. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pierad abahuĺniaĺnym slovam paślia adnarodnych člienaŭ. Napryklad:
 1. Kali paślia adnarodnych člienaŭ pierad abahuĺniaĺnym slovam užyta pabočnaje slova abo spalučeńnie sloŭ slovam, adnym slovam, karaciej kažučy, to praciažnik stavicca pierad pabočnym slovam, a paślia jaho – koska. Napryklad:
 1. Kali adnarodnyja člieny skaza stajać u siaredzinie skaza paślia abahuĺniaĺnaha slova, to pierad imi stavicca dvukrop’je, a praciažnik – paślia ich. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pamiž adnarodnymi člienami skaza, kali prapuščany supraciŭny zlučnik. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pierad zlučnikam i pamiž dvuma člienami skaza, kali druhi z ich vyražaje vynik, chutkuju źmienu padziej, niečakanaść. Napryklad:
 1. Kali zlučnik i źviazvaje dva adnarodnyja vykaźniki, z jakich druhi vyražany ŭsiečanaj formaj dziejaslova, to pamiž imi zaŭsiody stavicca praciažnik – pierad zlučnikam abo paślia jaho. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pierad niedapasavanym aznačeńniem, vyražanym nieaznačaĺnaj formaj dziejaslova ci spalučeńniem z hetaj formaj. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pierad nieraźvitym abo raźvitym prydatkam, jaki staić u kancy skaza: kali ŭ prydatku tlumačycca, udakladniajecca źmiest aznačajemaha nazoŭnika i pierad im biez źmianieńnia sensu možna ŭstavić slovy imienna, a imienna. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca ŭ niapoŭnych skladanych skazach na miescy prapuščanaha čliena skaza. Napryklad:
 1. Kali ŭstaŭnaja kanstrukcyja znachodzicca pamiž častkami, dzie pavinna stavicca koska, abo ŭ kancy samoj ustaŭnoj kanstrukcyi jość hety znak prypynku, to koska spalučajecca z praciažnikam i stavicca pierad druhim praciažnikam. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pamiž častkami skladanazlučanaha skaza, kali ŭ druhoj častcy padkreślivajecca vynik u adnosinach da pieršaj, kali pieradajecca niečakanaść, chutkaja źmiena padziej abo supraćpastaŭlieńnie. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca ŭ biazzlučnikavych skazach pamiž častkami: kali ŭ pieršaj častcy ŭkazvajecca na ŭmovu abo čas dziejańnia, pra jakoje paviedamliajecca ŭ druhoj častcy. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pamiž dvuma slovami, jakija abaznačajuć prastoravyja, časavyja abo koĺkasnyja miežy (hetyja slovy zamianiajuć slovazlučeńni z prynazoŭnikami ad (z) … da. Napryklad:
 1. Praciažnik stavicca pamiž dvuma ci niekaĺkimi najmieńniami ŭ nazvach vučeńniaŭ, zakonaŭ, padziej i inš. Napryklad:
 1. Praciažnik nie stavicca, kali vykaźnik, vyražany ŭsiečanaj formaj dziejaslova, intanacyjna nie vydzialiajecca. Napryklad:
 1. Praciažnik pamiž dziejnikam i vykaźnikam, vyražanymi nazoŭnikam abo nazoŭnikam i zajmieńnikam ci prymietnikam, nie stavicca: kali pamiž haloŭnymi člienami skaza staić prysloŭje abo čaścica. Napryklad:
 1. Praciažnik moža stavicca pry sensava-intanacyjnym vydzialieńni: vykaźnika. Napryklad:
 1. Praciažnik moža stavicca ŭ niapoŭnych prostych skazach na miescy prapuščanaha čliena skaza. Napryklad:
 1. Praciažnik moža stavicca ŭ skazie, kab paźbiehnuć dvuchsensoŭnaści vykazvańnia. Napryklad:
 1. Praciažnik moža stavicca dlia vydzialieńnia ŭstaŭnych kanstrukcyj. Napryklad:
Zapościć
Adpravić