Praviĺna!

Prystaŭnyja i ŭstaŭnyja zyčnyja §14

 1. Prystaŭnaja litara v pišacca pierad nacisknym o:
  u pačatku sloŭ: vóziera, vóĺcha, vósień, vóspa, voś, vókny, vótčyna, vójkać, vóbad, vóryva, vóblaka, vóblaść, vóstraŭ, Vóhniennaja Ziamlia, Vóĺha i inš., u vytvornych ad ich slovach paślia prystavak: abvóstrany, advórvać, pavójkać, uvósień; alie: ókać (i vytvornyja ad jaho), ódum. Pry źmienie miesca nacisku o pierachodzić u a i prystaŭnaja v u hetych slovach nie pišacca: abadý, aziorny, asiéńni;
  pierad prystaŭkami o-, ob-, od- (ot-): vókis, vókisiel, vóklik, vóklič, vókryk, vópyt, vópis, vóbziemliu, vóbmackam, vóbysk, vódhalas, vódhuk, vóddaĺ, vódzyŭ, vódpaviedź, vódpusk, vódśviet, vódstup, vótrub’je i inš., a taksama navóbmacak, navóddaliek, pavódlie, navódšybie i inš.;
  u zapazyčanych slovach: vóchra, vócat i vytvornych ad ich: vóchryć, pavóchryć, vócatnakísly i inš.

 2. U slovach vóka, vóstry, vósiem, vakól i vytvornych ad ich prystaŭnaja v zachoŭvajecca niezaliežna ad miesca nacisku: vačéj, vačámi, zavóčny, uvačavídki, uvaččú; vastrýć, vastryniá, zavastréńnie; vaśmiora; vakólica, navakóĺlie, vakóličny.

 3. Pierad nacisknym o u siaredzinie niekatorych sloŭ pišacca ŭstaŭnaja litara v: nivódzin, Liavón, Liavónčanka, Radzivónaŭ i inš.

 4. Prystaŭnaja litara v nie pišacca ŭ zapazyčanych slovach i niekatorych ulasnych imionach i nazvach pierad pačatkovym nacisknym [o]: ópiera, ópierny, óda, órden, ófis, Oksfard, Om, Omsk, Orša i inš.

 5. Prystaŭnaja litara v pišacca:
  pierad karaniovym u ŭ pačatku sloŭ: vúhal, vúda, vúhaĺ, vuž, vúziel, vúzy, vúlica, vuń, vus, vúsny, vúcha, vúčań, a taksama ŭ vytvornych ad ich slovach niezaliežna ad miesca nacisku: abvúhlieny, kamiennavúhaĺny, čatyrochvuhóĺnik, zavúlak, navúdzić, vudzíĺna, vuzlý, vuzlaváty, vusáty, čarnavúsy, vusáč, vučýcca, navúka, navučáĺny, piedvučýlišča, vušéj, vušámi, zavušnícy, lapavúchi, zalatavúst i inš.;
  pierad nacisknymi prystaŭkami u-, uz- (us-): vúpraž, vúzhalaŭje, vúścilka, vúściš, vúścišna.

 6. Ustaŭnaja litara v pišacca ŭ siaredzinie sloŭ:
  pierad nacisknym u: pavúk, civún, karavúl, jesavúl, a taksama ŭ vytvornych ad ich slovach niezaliežna ad miesca nacisku: pavukí, pavucíńnie, pavučók; civunóm; karavúĺny; jesavúĺśki;
  pierad u va ŭlasnych imionach i hieahrafičnych nazvach: Matevuš, Navum, Navumaŭka, Tadevuš.

 7. Prystaŭnaja litara v nie pišacca pierad nacisknym pačatkovym u:
  u zapazyčanych slovach: úĺtra, uĺtrafijaliétavy, únter, únikum, únija, úrna; alie: vústryca;
  va ŭlasnych imionach i nazvach: Uĺjana, Ula, Umań, Uździenski rajon, Uzda, Ural, Uźbiekistan, Ukraina, Ušačy, Ueĺs i inš.

 8. Prystaŭnaja litara h pišacca ŭ zajmieńnikach hety, hetaki, hetuĺki i ŭ prysloŭjach hetak, hetaksama, dahetuĺ, adhetuĺ.
  Z prystaŭnoj litaraj h pišucca vykličniki: hej, ho, ha.

Zapościć
Adpravić