Praviĺna!

Pravily pieranosu prostych, skladanych, skladanaskaročanych sloŭ, umoŭnych hrafičnych skaračeńniaŭ i inšych znakaŭ §41

  1. Z adnaho radka na druhi slova pieranosicca pa skladach: vo-lia, tra-va, za-jac, ha-la-va, ka-va-lak, stra-ka-ty, pra-vie-ryć, pie-ra-ki-nuć.

  2. Kali ŭ siaredzinie slova pamiž halosnymi majecca spalučeńnie zyčnych, to pieranosicca na nastupny radok abo ŭsio heta spalučeńnie, abo liubaja jaho častka. Možna pieranosić: sia-stra, sias-tra, siast-ra; vo-stry, vos-try, vost-ry; ptu-ška, ptuš-ka; kro-plia, krop-lia; ma-sta-ctva, mas-tac-tva, mas-tact-va; ra-zmova, raz-mova; za-stava, zas-tava; ra-skryć, ras-kryć, rask-ryć; bia-skryŭdna, bias-kryŭdna, biask-ryŭdna; dzia-ci-nstva, dzia-cin-stva, dzia-cins-tva, dzia-cinst-va; dvac-cać, dva-ccać; kalos-sie, kalo-śsie; sol-liu, so-ĺliu; pamiac-ciu, pamia-ćciu; myc-ca, my-cca; paa-bapal, pa-abapal; nasien-nie, nasie-ńnie.

  3. Pry pieranosie nieĺha: pakidać abo pieranosić na nastupny radok adnu litaru, navat kali jana adpaviadaje skladu: asa-ka, li-nija, ra-dyjo, jecha-li, pa-koi; raźbivać pieranosam spalučeńni litar i dz, kali jany abaznačajuć adzin huk [dž], [dz’]: ura-džaj, sa-džać, ra-dzi-ma, cha-dzić. Spalučeńni i dz možna raźbivać pieranosam, kali d adnosicca da prystaŭki, a z, ž – da korania: pad-žary, ad-žać, pad-ziemny, ad-značyć; addzialiać ad papiaredniaj halosnaj litary j i ŭ: soj-ka, boj-ki, maj-star, daj-ści, zaj-macca, praŭ-da, sloŭ-nik, maŭ-čać, zaŭ-tra, praŭ-nuk; addzialiać miakki znak i apostraf ad papiaredniaj zyčnaj: buĺ-ba, proś-ba, vaź-mu, bur’-jan, siem’-jaŭ, myš’-jak.

  4. U skladanych slovach kožnaja ich častka pieranosicca zhodna z pravilami pieranosu asobnych sloŭ: sie-na-ŭbo-rka, zbož-ža-zda-ča.

  5. Nie dzieliacca pry pieranosie abrevijatury, jakija pišucca vialikimi litarami abo z’jaŭliajucca spalučeńniem litar i ličbaŭ, a taksama hrafičnyja skaračeńni sloŭ i vyrazaŭ: AAN, JuNiESKA, NATA, ABSiE, DAI, AI-95, h.d., h.zn., stst.; nie adryvajucca pry pieranosie ad ličbaŭ dalučanyja da ich zlučkom kančatki abo častki kančatkaŭ: a 19-j (hadzinie), 1-ha (studzienia); nie adryvajucca ad proźviščaŭ inicyjaly: Ja.Bryĺ, K.M.Mićkievič, Ja.F.Karśki, Hurski M.I.; nie pieranosiacca na nastupny radok znaki prypynku; nie pieranosicca na nastupny radok zlučok (defis), jaki supadaje sa znakam pieranosu (pry hetym znak pieranosu nie stavicca); pry pieranosie nieĺha adryvać ad ličby skaročanyja nazvy adzinak vymiareńnia: 1990 h., ChChI st., 100 kh, 50 ha, 2 km, 10 sm, 1000 rub.

Zapościć
Adpravić