Praviĺna!

Ahuĺnyja pravily napisańnia razam, praz zlučok i asobna §34

  1. Pišucca razam: skladanaskaročanyja slovy i vytvornyja ad ich: pradmah, hazpram, žurfak, pradmahaŭśki, hazpramaviec i inš.; skladanyja slovy i vytvornyja ad ich z pačatkovymi inšamoŭnymi častkami avija-, ahra-, astra-, aŭdyja-, aŭta-, aera-, bija-, varyja-, viela-, videa-, hama-, hiea-, hram-, zaa-, kina-, makra-, miedyja-, mota-, niea-, paliea-, radyjo-, sacyja-, spart-, sterea-, tanc-, telie-, fota-, eliektra- i inš.: avijabiliet, ahrachimija, aŭtamatakros, aŭdyjavizuaĺny, aerafotazdymka, bijaabarona, varyjafiĺm, vielasport, videafiĺm, hieapalityčny, hamahienny, hramzapis, zaapark, kinastužka, makradefarmacyja, miedyjatekst, motabol, niealityčny, palieaantrapolah, radyjochvalia, spartbaza, stereakino, tancklas, teliebačańnie i inš.; slovy z pačatkovaj častkaj poŭ- (paŭ-): poŭnač, poŭdzień, paŭhoddzie, paŭlitra, paŭśvietu, paŭlyžki, paŭsta, paŭsotnia, paŭčvertki, paŭčvertka, paŭčverci, paŭlimona, paŭjablyka, paŭtary, paŭtara, paŭsukno, paŭpalito, paŭaršyna i inš. Kali skaročanaja ci padobnaja da prystaŭki častka slova dalučajecca da ŭlasnaj nazvy, jana pišacca praz zlučok: paŭ-Slucka, paŭ-Ratamki; slovy z prystaŭkami i padobnymi da prystavak pačatkovymi častkami: a-, anty-, arta-, archi-, hipier-, dys-, dez-, zvyš-, inter-, infra-, kvazi-, kontr-, mieta-, miž-, mili-, pan-, past-, psieŭda-, sin-, supier-, trans-, uĺtra-, eks-, ekstra- i inš.: alahizm, antyhumanny, archivažny, hipierpravodnaść, dystrafija, dezaktyvacyja, zvyšhukavy, internacyjanaĺny, intraśpiektyŭny, infračyrvony, kvazizorkavy, kontrahient (vykliučeńnie: kontr-admiral), mietateza, mižrajonny, milimietr, panslavizm, panhiermanśki, pastfaktum, pastpazicyja, psieŭdanarodny, sinharmonija, supiermarkiet, transatlantyčny, uĺtramodny, eksterytaryjaĺny, ekstraardynarny i inš.; skladanyja slovy, pieršaj častkaj jakich z’jaŭliajucca ličebniki: vaśmitysiačnik, dvuchbakovy, dvuchznačnaść, dvuchkolka, dvuchmoŭje, dvuchrohi, dvuchnohi, dvuchchvostka, dvuchradkoŭje, tryccacidvuchhadovy, dvuchtysiačahoddzie, siamisotpiacidziesiacihoddzie, čatyrochrazovy, adnahodki, adzinakroŭny, dvanaccacipaviarchovy, dziesiacipracentny, a taksama dvukośsie, dvukrop’je.

  2. Pišucca praz zlučok utvareńni, jakija z’jaŭliajucca: paŭtoram slova dlia ŭzmaćnieńnia jaho značeńnia: sini-sini, liedź-liedź, horača-horača, chto-chto, jon-jon, chadzili-chadzili, a taksama cip-cip-cip, ho-ho, treś-treś; paŭtoram slova ŭ inšaj lieksika-hramatyčnaj formie: mama-mamusia, bratka-braciejka, sama-samieńka, jak-nijak, chto-nichto, što-ništo, dzie-nidzie, kali-nikali, kamu-nikamu, sam-nasam, kryž-nakryž, raz-poraz; spalučeńniem bliźkich abo supraćliehlych pa značeńni sloŭ: šum-ham, paić-karmić, baćka-maci, chlieb-soĺ, ruki-nohi, šyta-kryta, boĺš-mienš, siam-tam, siak-tak, sioj-toj, siudy-tudy, siońnia-zaŭtra, hod-dva, try-čatyry, žyŭ-byŭ, bokam-skokam, a taksama puści-pavaliusia, uźviej-viecier, huliaj-viecier.

  3. Pišucca praz zlučok skladanyja slovy, pieršaj (abo apošniaj) častkaj jakich z’jaŭliajecca: litara abo litarnaja abrevijatura liuboha alfavita: K-miezon (ka-miezon), α-čaścica (aĺfa-čaścica), ZVČ-razrad, DNK-zaliežny, Q-kod (kiu-kod), π-padobny (pi-padobny); ličba liuboha źličeńnia: 50-hoddzie, 12-paviarchovy, 60-hadovy, 3-pracentny, alimpijada-97, moda-2008.

  4. Pišucca praz zlučok litarnyja skaračeńni skladanych sloŭ: s.-h.sieĺskahaspadarčy, s.-d.sacyjal-demakratyčny, st.-sl.staraslavianśki, i.-je.indajeŭrapiejśki. Zlučok («visiačy defis») stavicca paślia pieršaj častki skladanaha slova (ličby), kali druhaja častka apuskajecca ŭ suviazi z najaŭnaściu takoj častki ŭ nastupnym adnarodnym z im skladanym slovie: haza- i vodaličyĺnik, sacyjaĺna- i kuĺturnaznačny, fosfar- i sieraźmiaščaĺny, telie- i radyjoviaščańnie, adna-, dvuch- i trochvalientny, 5-, 10- i 12-paviarchovy.

Zapościć
Adpravić